DESPRE ASOCIAŢIEI PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE

ASOCIAŢIA PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE (AMCS) este o persoană juridică romană de drept privat cu scop nepatrimonial, înființată în 2018 conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare. Asociaţia este înscrisă sub nr. 28/04.04.2018 în Registrul asociaţiilor şi fudaţiilor partea A, secţiunea I, ţinut la grefa Judecătoriei Setor 3 Bucureşti. Sediul AMCS este în Bucureşti, Str. Alexandru Moruzzi nr.11, bloc V59, sc.2, et.2, ap.27, Sector 3.

Asociația are drept scop promovarea prin mijloace specifice a profesiei de evaluator de servicii de sănătate, a standardelor, a metodelor şi tehnicilorde evaluare aunităților din domeniul sănătăţii, precum şi a normelor de deontologie și etică profesională. În acest scop Asociația urmărește realizarea următoarelor OBIECTIVE:

 1. studierea, promovarea şi protecția intereselor profesionale comune ale membrilor, inclusiv a drepturilor contractuale ale acestora aferente derulării activităţii de evaluare.
 2. promovarea utilizării la nivel național, în activitatea de evaluare, a principiilor, metodelor şi tehnicilor cuprinse în standardele de evaluare a unităților din domeniul sănătăţii adoptate de către Asociație, A.N.M.C.S., precum şi de către alte instituţii naţionale şi internaţionale;
 3. asigurarea unui înalt nivel de calificare profesională a membrilor săi, precum şi dezvoltarea corpului de evaluatori a unităților medicale pentru a satisface exigenţele promovării profesionale;
 4. definirea şi promovarea regulilor şi principiilor deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor unităților medicale, în conformitate cu responsabilitățile şi demnitatea profesiei şi urmărirea menținerii şi respectării acestora;
 5. stabilirea şi dezvoltarea de legături cu organizații şi organisme guvernamentale şi neguvernamentale, naționale şi internaționale, în scopul promovării profesiei şi a conlucrării pentru ameliorarea continuă a metodelor şi tehnicilor de evaluare a unităților din domeniul sănătăţii.

În realizarea obiectivelor sale Asociația îşi propune desfășurarea următoarelor ACTIVITĂȚI, însă fără a se limita la acestea:

 1. organizează în domeniul evaluării unităților medicale: cursuri de formare profesională, programe de instruire continuă, precum şi stagii sau seminarii de perfecționare profesională, în ţară şi în străinătate;
 2. organizează manifestări științifice în domeniul studierii şi dezbaterii problemelor teoretice şi practice ale procesului de evaluare;
 3. organizează sau participă la conferințe, congrese, colocvii, seminarii etc. cu caracter intern şi internațional, cu tematici din domeniul său de activitate, sau din domenii conexe;
 4. desfășoară activități care să asigure îndeplinirea condițiilor de afiliere a Asociației la asociații şi organisme internaționale de profil;
 5. participă la elaborarea standardelor de evaluare, la studii şi lucrări de cercetare;
 6. asigură editarea cărților, publicațiilor de specialitate, lucrărilor de sinteză, studiilor documentare etc. din domeniul său de activitate;
 7. organizează arbitrajul ad-hoc pentru soluționarea litigiilor intervenite între membrii Asociației ori între aceștia şi alte instituții (A.N.M.C.S., unități medicale ş.a.), decurgând din exercitarea de către membri a activității de evaluare a unităților medicale, în cazul în care părțile implicate acceptă arbitrajul pentru soluționarea litigiului;
 8. asigură asistenţă de specialitate membrilor săi la cererea acestora, în situaţia apariţiei diferendelor care decurg din desfăşurarea activităţii de evaluator;
 9. stabilește regimul de legitimare a membrilor Asociației, persoane fizice, menține şi actualizează baza de date a membrilor Asociației;
 10. organizează orice alte activități compatibile cu obiectivele sale.

Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director şi Cenzorul sau Comisia de Cenzori, după caz.

Asociaţia a desfăşurat de la momentul înfiinţării şi până în prezent multiple întâlniri ale membrilor săi, a creat cadrul de manifestare a opiniilor profesioniştilor implicaţi în managementul calităţii în sănătate şi a susţinătorilor implementării şi dezvoltării acestuia prin forumuri de discuţii – ex. grupul propriu de discuţii pe Facebook deschis publicului intitulat

“ASOCIAŢIA PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE”, care are în acest moment 3976 membri şi grupul administrat în parteneriat cu alţi colegi evaluatori intitulat “Evaluatori de Servicii de Sanatate activi ai A.N.M.C.S.”.

Asociaţia a participat alături de Fundaţia “Amfiteatru” în calitate de partener la organizarea conferinţei "Managementul calității în unitățile sanitare din ambulatoriu", Iaşi, 22 iunie 2018, având ca partener Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T.Popa” Iaşi şi partener instituţional Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Asociaţia, prin contribuţia ştiinţifică a membrilor săi, a asigurat desfăşurarea secţiunii “Caracteristici ale serviciilor medicale din ambulatoriile de specialitate-asigurarea lor prin standardele de acreditare a serviciilor în regim ambulatoriu” din cadrul conferinţei. Următoarele lucrări au fost elaborate şi prezentate de către membrii AMCS:

 1. “Acreditarea furnizorilor de servicii medicale în ambulatoriu - beneficii şi provocări” – Şef lucr. Dr. Florina Gabor Harosa, Şef lucr. Dr. Bogdan Covaliu – Disciplina Sănătate Publică şi Management, Departamentul Medicină Comunitară, UMF „Iuliu Haţieganu“ Cluj Napoca, evaluatori ANMCS, membri AMCS.
 2. “De la provocare la normalitate prin integrarea principiilor GDPR în activitatea medicală ambulatorie” - Drd. Ana-Maria Dădulescu, Şef birou Informatică, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, evaluator ANMCS, membru AMCS.
 3. Infecția cu Clostridium difficile în ambulatoriul pediatric- Conf. Univ. Dr. Letiția DUCEAC, Universitatea Apollonia din Iaşi și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, evaluator ANMCS, membru AMCS.
 4. “Acreditarea ambulatoriului: Cum? Cine? Când? De ce? Rol – play de simulare a unei vizite de evaluare” – Şef lucr. Dr.Vladimir Poroch – UMF „Gr.T.Popa” Iaşi şi Institutul Regional de Oncologie Iaşi; Drd. asist. med. Cristina Petronela Chiriac – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe "Sf. Spiridon" Iaşi şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova; Fiz. Daniel-Zizi Burghelea - Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț; Şef lucr. Dr. Laurenţiu Simion – UMF „Carol Davila Bucureşti” şi Institutul Oncologic Bucureşti – evaluatori ANMCS şi membri AMCS.

Referinţe: www.sanatateromania.ro

În concluzie, ASOCIAŢIA PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE îşi propune continuarea şi diversificarea activităţilor în domeniul profesional, ştiinţific şi educaţional adresate evaluatorilor de servicii de sănătate din România, cât şi altor categorii de profesionişti - în special corpul medical, care lucrează în sistemul de sănătate, încheierea de parteneriate cu instituţii implicate în promovarea calităţii în sănătate.

În acest sens, o direcţie prioritară o are încheierea unui parteneriat pe termen lung cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate în vederea susţinerii demersurilor acesteia şi a intereselor comune ale celor două entităţi în promovarea şi implemetarea în sistemul de sănătate din România a tot ceea ce aparţine managementului calităţii.